اتحادیه معدن Lundin در شیلی می گوید گفتگوها باعث میشود پیشرفت کندی داشته باشیم.

هر دو شرکت و اتحادیه سعی در جلوگیری از اعتصاب دارند.

شیلی

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR