تاریخچه کاربین طرح

تاریخچه کاربین طرح

شرکت ” خدمات مهندسی صنایع کاربین طرح با مسئولیت محدود ” در سال 1385 تحت شماره 289546 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. هدف از تأسيس اين شركت ارائه خدمات مشاوره مديريت، افزايش بهره وري و بهبود عملكرد سازمانها، شركتها و موسسات از طریق به کار گیری دانش روز، تجربیات مدیران مجرب و بهره مندی از انگیزه نیروی انسانی جوان بوده است. مديران اين شركت برآنند تا با توكل بر خداوند متعال و تكيه بر تجارب گرانبها و دانش فني خود گامهاي بلندي را در راستاي آباداني ايران عزیز برداشته و فصل نویی را که در رضایتمندی مشتری گشوده اند توسعه بخشند.

تاكيد اين شركت بر بهره مندی از دانش روز مديريتي و تجربه مدیران موفق در موسسات توليدي، خدماتي، بازرگاني و طرحهاي ملي و عمراني استوار مي باشد. اين رسالت از تجربه چندين ساله كارشناسي در پروژه هاي مختلف ناشي گرديده است. آنچه در مديريت طرحهاي بزرگ هميشه حائز اهميت بوده لزوم جامع نگري، بررسي ارتباطات و تاثيرات متقابل زير سامانه هاي مختلف اجرایی مي باشد. در اين راستا شرکت کاربین طرح همواره بر تلفيقي بودن برنامه ريزي و اعمال كنترل و ايجاد سامانه هاي انعطاف پذير جهت مديريت، توجه خاص مبذول داشته است.

آنچه اکنون باعث افتخار مجموعه کاربین طرح و سربلندی خانواده آن شده، موفقیت در عرصه ارائه خدمات مهندسی و مدیریت طرحهای متعددی درعمران، تاسیسات، نفت و پتروشیمی، معدنی، صنایع برق و انرژی، غذایی و دارویی و خدمات آموزشی بوده است. این مهم جز با تلاش خستگی ناپذیر همکاران و تاکید بر بهبود مستمر، ممکن نگردیده است

GDPR