دانشمندان راهی جدید برای استفاده از ذخایر جدید خاکی کمیاب پیدا می کنند.

دانشمندان توضیح میدهند یک سری آزمایشات انجام دادند که نشان میدهند سدیم و پتاسیم ( به جای اسنفاده کلر یا فلوئور ) از مواد اصلی برای تبدیل این عناصر کمیاب خاکی به محلول هستند.

دانشمندان راهی جدید برای استفاده از ذخایر جدید خاکی کمیاب پیدا می کنند.

درباره نویسنده

یک دیدگاه بگذارید

GDPR