ارائه دهنده خدمات پیمانکاری و تامین نیرو متخصص

تامین نیروی انسانی یکی از دغدغه های شرکت ها می باشد. شرکت ها جهت استخدام نیروها با چالش های ذیل مواجه هستند.
یافتن نیروهای شایسته از لحاظ دانش، تجریه، مهارت و ویژه گی های اخلاقی

  • مدیریت کارکنان در خصوص درخواست های اداری و مالی
  • فرایند خاتمه قرارداد با پرسنل
  • منتقل نمودن ریسک های مربوط به شکایت کارکنان

شرکت کاربین طرح با تجربه و تیم متخصص آماده پاسخگویی به چالش های فوق می باشد.

GDPR