تقاضا برای مواد آند باتری ، Nouveau Monde را به سمت اروپا سوق می دهد.

تقاضا برای مواد آند باتری ، Nouveau Monde را به سمت اروپا سوق می دهد.
این شرکت مستقر در کبک گفت که بحث و گفتگو با خودروسازان اروپاییِ علاقه مند به مواد آند باتری در ماه های اخیر شدت یافته است.
ادامه مطلب

اصلی ترین خدمات کاربین طرح:

کاربین طرح

آخرین کارها

آخرین نظرات

    GDPR